inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

அபிராமிபட்டர்

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

 

 

SCIENCE OF SAIVA SIDDHANDA

Knowing our roots is dedicated for the exposure, expression and explanation of our heritage, culture, wisdom, spirituality, religion, philosophy, language, literature and healing for a meaningful, integrated, sustainable, holistic, healthy lifestyle with respectful, un-exploiting relationship and interactions with our fellow humans, living beings, and mother nature in the name of ancient wisdom of Saiva Siddhanta, the conflict free faith, cosmic truth and lifestyle

Statement of Faith

 


 சைவத்தின் குரல் - voice of saivam


 தொடர்புகளுக்கு...

மெய்யகம் - The Temple of Truth

5633 Finch Ave East Unit  1

Scarborough, ON.  M1B 5K9

Canada

Email :       satsang@knowingourroots.com

 


 

 
 Jan 26th 2020
16:00  TO 18:30 EST 
Youth and Kids Classes 

 19:00 TO 21:30 EST 

சத்சங்கம் - வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்

SATSANG With Dr.R. Lambotharan

 

 
சத்சங்கம் - வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்
 
 
 
 
 
 

 

Home
PORTRAIT OF A HELPER Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail
 
PORTRAIT OF A HELPER
 

Ideally, helpers are first of all committed to their own growth - physical, intellectual, social, emotional, and spiritual - for they realize that helping often involves modeling the patterns of behavior their clients hope to achieve. They are potent human beings - that is, people with both the resources and the will to act. Since action needs direction, they work at formulating and reformulating the values that enable them to provide that direction.

 

They show respect for their bodies through proper exercise and diet. They make their bodies work for them rather than against them. They realize that helping is hard work and that if they are to give themselves effectively to this work they need a high level of energy. Physical fitness, to their minds, is a source of energy they need.

 

Helpers have adequate basic intelligence, are aware of their own intellectual possibilities, and have respect for the world of ideas. Since ideas are important to them, they read and discuss what they read with others. They often read actively and hungrily, for they are eager to expand their view of the world. They respect good literature, for it is rich in human experience, and they respect the world of myth and metaphor, for they sense that there are dimensions of human life that can be reached only through symbol, myth, allegory, and metaphor. They respect good theory and good research for the ways in which they can nourish enlightened practice. They are practical people, “translators” who make what they read work for them. They can turn good theory and good research into practical programs that enable them to help others more effectively, and they have the action-research skills to evaluate those programs.

 

Even more important, they have good common sense and good social intelligence. they are at home in the social-emotional world both their own and that of others. They have developed an extensive repertory of social-emotional skills that enable them to respond spontaneously and effectively to wide range of human needs. For instance, they are not afraid of deep human emotions their own or others. They work at making such skills second nature to them.

 

Good helpers know that helping is a great deal of work, but they also know that working smart is just as important as working hard; that is, they are more interested in accomplishments than behavior. They attend to their clients both physically and psychologically. They know nonverbal messages they send their clients and can read those sent to them. They listen intently to clients, but now that the fruits of listening are gathered through effective responding. They see helping as a goal-oriented, accomplishment-oriented dialogue. And so they respond frequently to clients, for they are working hard at understanding them. They respond within their clients’ frames of reference, for they can see the world through their client’s eyes. But they also listen to their clients in context, realizing that their points of view are sometimes distorted and need to be challenged.

 

They respect their clients and express that respect by being available to them, working with them, not judging them, trusting the constructive forces found in them, and ultimately by placing the expectation on them to do whatever is necessary to handle their problems in living more effectively. They genuinely care for those who have come to help. They are non-defensive, spontaneous, and always willing to say what they think and feel, provided it is in the best interests of their clients. Good helpers are concrete in their expressions, dealing with actual feelings and actual behaviors rather than vague formulations, obscure psychodynamics, or generalities. Their speech, while caring and human, is also lean and to the point.

 

Skilled helpers are integrators. They help clients explore the world of experience, feeling, and behavior. As clients produce data about themselves, helpers assist them to integrate that data in a way that helps clients understand themselves and their behavior. They also realize that insight and understanding are not to be pursued or prized for themselves but rather to the extent that they help clients set problem-managing goals and move toward constructive behavioral change. Counsellors in this process are not afraid to share themselves and their own experiences if they see that it will advance the helping process. They are not afraid to challenge clients - with care - and to help clients place demands on themselves, provided that these demands arise from the experience of the client and not from the needs of the helper. They are not afraid to deal openly with own relationships with their clients to the degree that it helps clients understand their own behavior and interpersonal style and helps them move toward goals and action. But counsellors do all these things with caution and respect, remembering that helping is for the client.

 

Effective helpers are people of imagination. They try to be imaginative in their approach to helping, while avoiding fads. They realize that clients are often mired down  in their problem situations because they are no longer in touch with their own imaginal resources. And so they do whatever they can to help clients reawaken their imagination. They stimulate their clients to envision futures that are better and more creative - without being Pollyanna-ish. And they do this while remaining aware of the personal and environmental constraints of individual clients.

 

Action is important to good helpers. Since they are agents in their own lives - that is, people who seize life rather than submit to it - they are capable of helping their clients set goals and elaborate action programs that lead to constructive behavioral change. They know that self understanding is not enough and that the helping process is not complete until clients act on their understandings. Skilled helpers are pragmatists; they will draw on all possible helping resources to enable clients to achieve their goals. Indeed, they realize that the process of helping is developmental - that is, that the entire process is leading the constructive management of client’s problems in living. Because of their wide repertory of response, skilled helpers can approach a problem from many different vantage points and help clients see alternatives. They are not bound to any single course of action. They may use a variety of techniques in the counseling process, but are the masters of the techniques they use. They follow a comprehensive helping model, but are not rigid in its applications. The model is not central; clients are. The model is seen as an instrument for helping clients live more effectively.

 

Good counsellors are at home with people, both one-to-one and in groups. They are not afraid to enter the world of others and to confront the distress of that world. However, the intimacy of the counseling process is not substitutive for them; they are not people who need people with problems to help. Although they do not help others in order to satisfy their own needs, they know that “when they make it possible for others to choose life they increase their own possibilities of continuing to choose life.” they can handle crises; they can mobilize their own energies and help others mobilize their own in order to act forcefully and decisively. They realize that it is a privilege to be allowed to enter life of another person, and they respect that privilege.

 

Skilled helpers have their own human problems, from which they do not retreat. They explore their behavior and know who they are. They know what it means to be helped and have a deep respect for the helping process and its power - for better or worse. Even though they are living effectively, they also know they are in process, that each stage of life has its own developmental tasks and crises.

 

This, then, is one version of ideal. It goes without saying that we do not live in an ideal  world. The best of helpers can fall short of the ideal in different ways at different times.

Last Updated on Friday, 07 September 2012 15:12
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

அபிராமி பட்டர்

அபிராமிபட்டர்

Category
Home | About Us | Contact Us