inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
Kalabhairava Ashtakam unicode Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail
   
   

Kalabhairava Ashtakam

कालभैरवाष्टकम् – காலபைரவஅஷ்டகம்

देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं
व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरंकृपाकरम्
नारदादियोगिवृन्दवन्दितंदिगंबरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवंभजे॥१॥

தேவராஜசேவ்யமான பாவனாக்ரி பங்கஜம்
வ்யால-யஞ்க சூத்ரமிந்து சேகரம் கிருபாகரம்
நாரதாதி யோகிவிருந்த வந்திதம் திகம்பரம்
காசிகா புராதிநாத காலபைர வம்பஜே

Deva-Raaja-Sevyamaana-Paavana-Angghri-Pangkajam
Vyaala-Yajnya-Suutram-Indu-Shekharam Krpaakaram |
Naarada-
[A]adi-Yogi-Vrurnda-Vanditam Digambaram
Kaashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaalabhairavam Bhaje

(Salutations to Sri Kalabhairava) WhoseLotus-FeetisServedby Indra, theKingof theDevas;

Who has aSnakeas HisSacrificial Thread,Moonon HisHeadand Who isExtremely Compassionate;
Who isPraisedby sageNaradaandother Yogis, and Who isDigambara(Clothed only by Sky, signifying that He is Ever-Free);
Salutations to Sri KalabhairavaWho is theSupreme Lordof theCityofKasi.   
||1..||

 

भानुकोटिभास्वरंभवाब्धितारकंपरं
नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकंत्रिलोचनम्
कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवंभजे॥२॥

பானுகோட்டி பாஸ்வரம் பவாப்திதார கம்பரம்
நீலகண்ட மீப்சிதார்த்த தாயக்கம் திரிலோஷனம்
காலகால மம்புஜாக்ச மக்ஷசூழ மக்ஷரம்
காசிகா புராதிநாத காலபைர வம்பஜே

Bhaanu-Kotti-Bhaasvaram-Bhavaabdhi-Taarakam-Param
Neela-KaNda-meepsi-taartha-Daayakam-Trilocanam |
Kaala-Kaalam-Ambu-jaaksham-Aksha-SUlam-Aksharam
Kaashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaala Bhairavam Bhaje                                       

(Salutations to Sri Kalabhairava) Who has the Brilliance of a Million Suns, Who Rescues us from the Ocean of Worldly Existence and Who is Supreme;
Who has a Blue Throat, Who Bestows us with Worldly Prosperity which we Wish for and Who has Three Eyes;
Who is the Death of the Death [i.e. beyond death], Who is Lotus-Eyed, Whose Trident Supports the Three Worlds and Who is Imperishable;
Salutations to Sri KalabhairavaWho is the Supreme Lord of the City of Kasi.   
||2||

शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं
श्यामकायमादिदेवमक्षरंनिरामयम्
भीमविक्रमंप्रभुंविचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवंभजे

சூலதண்ட பாசதண்ட பாணிமாதி காரணம்
ஷ்யாமகாய மாதிதேவ மக்ஷரம்  நிராமயம்
பீமவிக்ர மம்பிரபும் விசித்ரதாண்ட வப்ரியம்
காசிகா புராதிநாத காலபைர வம்பஜே

SUla-Tangka-Paasha-ThaNda-PaaNi-maathi-KaaraNam
Shyaama-Kaayam-Aadi-Devam-Aksharam-Niraamayam |
Bheemavikra-mamPrabhum Vicitra- ThaaNdava- priyam

Kaashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaala Bhairavam Bhaje                                      

(Salutations to Sri Kalabhairava) Who has Trident, Hatchet, Noose and Club in His Hands and Who is the Primordial Cause of the all causes;
Whose Body is Dark, Who is the Primordial Lord, Who is Imperishable and Who is beyond Diseases [of the World];
Who is the Lord with Terrific Prowess and Who Loves the Strange, Vigorous ThaaNdava Dance;
Salutations to Sri KalabhairavaWho is the Supreme Lord of the City of Kasi.   ||3||

 

भुक्तिमुक्तिदायकंप्रशस्तचारुविग्रहं
भक्तवत्सलंस्थितंसमस्तलोकविग्रहम्
विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवंभजे

புக்திமுக்தி தாயக்கம் பிரசஷ்தசாரு விக்ரகம் ,
பக்தவத்சலம் சிவம் சமஸ்தலோக விக்ரகம்
விநிக்வணன் மனோக்னஹேம கிண்கிணி லசத்கடீம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே

Bhukti-Mukti-Daayakam-Prashasta-Caaru-Vigraham
Bhakta-Vatsalam-Sthitam-Samasta-Loka-Vigraham |
Vi-NikvaNan-Manojnya-HEma-Kingkinnee-Lasat-Kadim
Kaashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaala Bhairavam Bhaje

                                                         

(Salutations to Sri Kalabhairava) Who is the Giver of Worldly Prosperity and Liberation and Who has an Auspicious Pleasing Form;
Who is Kind and Loving to His Devotees and Who Stands Firm as the Deity of All the worlds;
Who has Shining Golden Bells around His Waist which Jingles Creating a Variety of Pleasing Sounds.
Salutations to Sri KalabhairavaWho is the Supreme Lord of the City of Kasi.     ||4||

 

धर्मसेतुपालकंत्वधर्ममार्गनाशकं
कर्मपाशमोचकंसुशर्मदायकंविभुम्
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवंभजे

தர்மசேது பாலகம் த்வதர்ம மார்க்க நாசகம்
கர்மபாச மோச்சகம் சுஷர்மதாயக் கம்விபும்
சுவர்ணவர்ண சேஷபாச ஷோபிதாங்க மண்டலம்
காசிகா புராதிநாத காலபைர வம்பஜே

Dharma-Setu-PaalakamTvadharma-Maarga-Naashakam
Karma-Paasha-Mochakam Su-Sharma-Daayakam-Vibhum |
Svarnna-Varnna-Shessa-Paasha-Shobhi-taangga-MaNddalam
Kaashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaala Bhairavam Bhaje                                         

 

(Salutations to Sri Kalabhairava) Who Guards the Established Institution of the Eternal Dharma and Destroy the Paths ofAdharma which are averse to the Eternal Dharma;
Who is the Lord Frees us from the Fetters of binding Karma; thereby Giving us the Great Joy ;
Who is Adorned with Golden-Coloured Serpents encircling His Body.
Salutations to Sri KalabhairavaWho is the Supreme Lord of the City of Kasi.   ||5||

 

 

रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतंनिरंजनम्
मृत्युदर्पनाशनंकरालदंष्ट्रमोक्षणं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवंभजे

ரத்னபாது காபிரபாபி ராமபாத யுக்மகம்
நித்யமத்வி தீயமிஷ்ட தைவதம் நிரஞ்சனம்
ம்ருத்யுதர்ப்ப நாசனம் கராலடம்ஷ்த்ர மோக்ஷனம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே

Ratna-Paadukaa-Prabhaabhi-Raama-Paada-Yugmakam
Nityam-Adviteeyam-Isstta-Daivatam-Niramjanam |
Mrtyu-Darpa-Naashanam-Karaala-Damssttra-Mokssannam
Kaashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaala Bhairavam Bhaje                                       

 

(Salutations to Sri Kalabhairava) WhoseCharming Beautiful PairofFeet ShinewithSandalsStudded withGems.
Who is theEternal,Non-Dual,Ishtha-Devataand Who isStainless and Pure.
WhoDestroysthePrideofDeath(manifested as Fear within us) and WhoseLarge Terrible Fangs Liberateus (from the Fear of Death).
Salutations to Sri KalabhairavaWho is theSupreme Lordof theCityofKasi
||6||

अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं
दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम्
अष्टसिद्धिदायकंकपालमालिकाधरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवंभजे॥७॥

அட்டஹாச பின்னபத்ம ண்டகோச சந்ததிம்
திருஷ்டிபாட நஷ்டபாப ஜாலமுக்ர சாசனம்
அஷ்டசித்தி தாயகம் கபாலமாளி கந்தரம்
காசிகா புராதிநாத காலபைர வம்பஜே

Atttta-Haasa-Bhinna-Padma-jaaNdda-KOsha-Samtatim
Drsstti-Paata-Nasstta-Paapa-Jaalam-Ugra-Shaasanam |
Asstta-Siddhi-Daayakam-Kapaala-Maalika
n-Dharam
Kaashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaala Bhairavam Bhaje                                       

(Salutations to Sri Kalabhairava) WhoseLoud Terrific Laughter ShatterstheContinuityof theSheathof Creation of theLotus-BornBrahma from the PrimevalEgg;
Whose TerrificGlance DestroystheNetof thePowerful and Mighty RuleofSins;
WhoBestowstheEight Siddhisand WhoWearaGarlandofSkulls;
Salutations to Sri KalabhairavaWho is theSupreme Lordof theCityofKasi.
   ||7||

 

भूतसंघनायकंविशालकीर्तिदायकं
काशिवासलोकपुण्यपापशोधकंविभुम्
नीतिमार्गकोविदंपुरातनंजगत्पतिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवंभजे॥८॥

பூதசங்க நாயகம் விசாலகீர்த்தி தாயகம்
காசிவாச லோகபுண்ய பாபஷோத கம்விபும்
நீதிமார்க்க கொவிதம் புராதனம் ஜகத்பதிம்
காசிகா புராதிநாத காலபைர வம்பஜே

Bhuuta-Samgha-Naayakam-Vishaala-Kiirti-Daayakam
Kaashi-Vaasa-Loka-Punnya-Paapa-Shodhakam-Vibhum |
Neethi-Maarga-Kovidam-Puraathanam-Jagat-pathim
Kaashikaa-Puraadhi-naatha-kaala-Bhairavam Bhaje                                        

(Salutations to Sri Kalabhairava) Who is theRulerofGhosts and Goblinsand WhoBestows Great Gloryto us (by revealing the Glory of the Self);
Who is theLordwhoPurgesboth theMeritsand theSinsof thePersons DwellinginKasi;
Who isSkilledinGuidingus in thePathofRighteousnessand Who is the mostAncient(i.e. Eternal)Lordof theUniverse;
Salutations to Sri KalabhairavaWho is theSupreme Lordof theCityofKasi.
     ||8||

कालभैरवाष्टकंपठंतियेमनोहरं
ज्ञानमुक्तिसाधनंविचित्रपुण्यवर्धनम्
शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं
प्रयान्तिकालभैरवांघ्रिसन्निधिंनराध्रुवम्

காலபைர வாஷ்டகம் படந்தியெ மனோகரம்.
ஞானமுக்தி சாதகம் விசித்ரபுண்ய வர்த்தனம்.
சோகமோக தைன்யலோப கோபதாப நாசனம்.
ப்ரயாந்திகால பைரவாங்க்ரி சந்நிதிம்
நரத்ருவம்.

Kaalabhaira-vaassttakam-Pada:nthiyE- Manoharam

Gaana-Mukti-Saadhanam-Vicitra-PuNya-Vardhanam |
Shoka-Moha-Dainya-Lobha-Kopa-Taapa-Naashanam
Prayaanti-Kaala-bhairava-Amghri-Sannidhim Naraa-Dhruvam                                   

(Salutations to Sri Kalabhairava) Those whoReadtheseEight Verses on Sri Kalabhairavawith Devotion which isHeart-Stealing and Charming;
Will be
Lead straight to the GoalofSpiritual wisdom andLiberationand Will result in theRiseofVarious Auspicious Qualities;
And Which
Destroys(mental)Sorrows and Afflictions,Delusions and Infatuations,Wretchedness and Depressions,Passions and Angerand (mental)Heat and Burns;
And
after DeaththeDevoteewillSurely Attain the FeetofSri Kalabhairava.   ||9||

Last Updated on Friday, 20 March 2015 22:00
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us