inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
THE LORD'S NAME unicode Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail
   
   

 

The Lord’s Name

From ThEvaaram by Saint thiru gnaana sambandhar

He who utters It in prayer,
lovingly, affectionately, with tears streaming,
is guided to the righteous Path.
It is the true essence of the Vedas,
none other than the Lord’s Name,
Namah SivaayavE.

kaatha laaki kasinthu kaN Neer malki
Othu vaar thamai nanneRik(u) uyppathu
vEtham naan kinum meypporu Laavathu
naathan naamam namachchi vaayavE.

காத லாகிக் கசிந்துகண் ணீர்மல்கி
ஓது வார்தமை நன்னெறிக் குய்ப்பது
வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொரு ளாவது
நாதன் நாமம் நமச்சி வாயவே.

In the Face of Obstacles

From ThEvaaram by Saint thiru gnaana sambandhar

Even in the face of great obstacles, weakness, and unrelenting illness,
my only plea is that I do not falter in worshipping You -
the One who selflessly swallowed poison mixed in a sea of nectar.
If You cannot grant me even this blessing,
where is your bountiful Grace of which I have oft heard,
Oh King of Avaduthurai?

idarinum thaLarinum enathuRu nOy
thodarinum unakazhal thozhu thezhuvEn
kadalthanil amuthodu  nanjai
midaRinil adakkiya vEthiyanE
ithuvO-emai aaLumaaR(u) eevathonR(u) emak(u) illaiyEl
athuvO unath(u) innaruL aavadu thuRai aranE.

இடரினும் தளரினும் எனதுறுநோய்
தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவேன்
கடல்தனில் அமுதொடு கலந்தநஞ்சை
மிடறினில் அடக்கிய வேதியனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

The Holy Ash

From thEvaaram by Saint thiru gnaana sambandhar

The Holy Ash [ThiruneeRu] is mantra;
The Holy Ash adorns the Celestials;
The Holy Ash is the source of beauty;
The Holy Ash brings hands together in prayer;
The Holy Ash is meditation;
The Holy Ash is spoken of in scriptures of old;
The Holy Ash is from Him – Consort of the red-lipped Goddess,
Who resides in the temple of Thiruvaalavaay [Madurai].

manthira maavathu neeRu vaanavar mElathu neeRu
sunthara maavathu neeRu thuthikkap paduvathu neeRu
thanthira maavathu neeRu samayaththil uLLathu neeRu
senthuvar vaayumai pangkan thiruvaala vaayaan thiruneeRE

மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு
சுந்தர மாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு
தந்திர மாவது நீறு சமயத்தி லுள்ளது நீறு
செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திருவால வாயான் திருநீறே.

Mother and Father

from Thiru vaasakam by Saint MaaNikka Vaasakar

Mother! Father!
Incomparable jewel!
Precious nectar born of Love itself!
Upon one who had been squandering time and living a life of lies,
Upon someone as lowly as me,
You bestowed the wonder of Enlightenment…
SivaperumAnE!
I cling to you desperately now,
to where can you escape from me?

ammaiyE appaa

oppilaa maNiyE

anpinil viLaintha aaramuthE

poymaiyE perukki pozhuthinaich churukkum

puzhuththalai(p) pulaiyanEn thanakku

semmaiyE aaya sivapatham aLiththa selvamE

sivaperumaanE

immaiyE unnai chikkenap pidiththEn

engk(u) ezhunth(u) aruLuvath(u) iniyE

அம்மையே அப்பா

ஒப்பிலா மணியே

அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே

பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்

புழுத்தலைப் புலையனேன் தனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே

சிவபெருமானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்

எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.

Resplendent beyond imagination

From periya puraaNam by Saint SEkkizhar

Resplendent beyond imagination,

The true embodiment of compassion,

Bringing miraculous fortune to every soul,

Illuminating the highest Truth of the Scriptures,

He dwells in the Hall of our Heart [Chidamparam],

Dancing majestically with Lotus Feet

Upon which we focus our minds in solemn surrender.

katpanai kadantha sOthi

karuNaiyE uruva maaki

atputhak kOla needi

aru maRaich ciraththin mElaanj

citpara viyOma maakunth

thiruch chittam palaththuL ninRu

potpudan nadam seykindra

pUng kazhal pOtti pOtti.

 —

கற்பனை கடந்த சோதி
கருணையே யுருவ மாகி
அற்புதக் கோல நீடி
யருமறைச் சிரத்தின் மேலாஞ்
சிற்பர வியோம மாகுந்
திருச்சிற்றம் பலத்துள் நின்று
பொற்புடன் நடஞ்செய் கின்ற
பூங்கழல் போற்றி போற்றி.

Devotion From All the World

From periya puraaNam by Saint SEkkizhar

He who inspires heartfelt songs of devotion from all the world,
He who wears the crescent Moon and the flowing Ganges,
He who, with immeasurable radiance, dances in the Hall of our Heart [Chidambaram]…
To His lotus feet we offer praise and prayer.

ulakelaam uNarnth Othat kariyavan
nilavu laaviya neermali vENiyan
alakil sOthiyan ampalath thaaduvaan
malar silampadi vaazhththi vaNangkuvaam.

உலகெ லாம்உணர்ந் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாடுவான்
மலர்சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்

 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us