inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
THE HOLY ASH unicode Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail
   
   

 

The Holy Ash

From thEvaaram by Saint Thiru Gnaana Sambandhar

1.

மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு
சுந்தர மாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு
தந்திர மாவது நீறு சமயத்தி லுள்ளது நீறு
செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திருவால வாயான் திருநீறே.

manthira maavathu neeRu; vaanavar mElathu neeRru;
sunthara maavathu neeRu; thuthikkap paduvathu neeRu;
thanthira maavathu neeRu; samayaththil uLLathu neeRu;
senthuvar vaayumai pangkan thiruvaala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash [Thiru neeRu] is mantra;
The Holy Ash adorns the Celestials;
The Holy Ash is the source of beauty;
The Holy Ash brings hands together in prayer;
The Holy Ash is meditation;
The Holy Ash is spoken of in scriptures of old;
The Holy Ash is from Him – Consort of the red-lipped Goddess;
Who resides in the temple of Thiruvaalavaay [Madurai].

2

வேதத்தி லுள்ளது நீறு வெந்துயர் தீர்ப்பது நீறு 
போதந் தருவது நீறு புன்மை தவிர்ப்பது நீறு
ஓதத் தகுவது நீறு வுண்மையி லுள்ளது நீறு
சீதப் புனல்வயல் சூழ்ந்த திருவால வாயான் திருநீறே.

vEthaththil uLLlathu neeRu; ve:nthuyar theerppathu neeRu;
pOtham tharuvathu neeRu; punmai thavirppathu neeRu;
Othath thakuvathu neeRu; uNmaiyil uLLathu neeRu;
seethap punalvayal sUzh:ntha thiruvaala vaayaan thiruneeRE.

                                                    

The Holy Ash is spoken in vēdas, the scriptures old;
The Holy Ash removes cruel sufferings;

The Holy Ash grants Siva gñāṉa;
The Holy Ash dispels meanness;
The Holy Ash has to be instructed to others with such greatness;
The Holy Ash is the Truth everlasting;
The Holy Ash is from Him,
Who resides in the temple of Thiruvaalavaay [Madurai].

Surrounded by fields full of cool water.

3

முத்தி தருவது நீறு முனிவ ரணிவது நீறு
சத்திய மாவது நீறு தக்கோர் புகழ்வது நீறு
பத்தி தருவது நீறு பரவ வினியது நீறு
சித்தி தருவது நீறு திருவால வாயான் திருநீறே.

muththi tharuvathu neeRu; munivar aNivathu neeRu;
saththiyam aavathu neeRu; thakkOr pukazhvathu neeRu;
paththi tharuvathu neeRu; parava iniyathu neeRu;
siththi tharuvathu neeRu; thiruvaala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash bestow the spiritual liberation;
The Holy Ash is adorned by the sages;

The Holy Ash is the eternal truth itself;
The Holy Ash is praised by worthy people;
The Holy Ash endows one with bakthi, the pure love towards the God;
The Holy Ash is sweet to be praised;
The Holy Ash gives miraculous powers.
The Holy Ash is from Him,
Who resides in the temple of Thiruvaalavaay [Madurai].

4

காண வினியது நீறு கவினைத் தருவது நீறு
பேணி யணிபவர்க் கெல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீறு
மாணந் தகைவது நீறு மதியைத் தருவது நீறு
சேணந் தருவது நீறு திருவால வாயான் திருநீறே.

kaaNa iniyathu neeRu; kavinaith tharuvathu neeRu;
pENi aNipavarku ellaam perumai koduppathu neeRu;
maana:n thakaivathu neeRu; mathiyaith tharuvathu neeRu;
chENa:n tharuvathu neeRu; thiruvaala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash is ash is pleasant to see;

The Holy Ash is beauty to smear;
The Holy Ash bestow greatness to the wearers with reverence;
The Holy Ash deters death;

The Holy Ash bestow good intellect;

The Holy Ash grants superiority;

The Holy Ash is from Him,
Who resides in the temple of Thiruvaalavaay [Madurai].

5

பூச வினியது நீறு புண்ணிய மாவது நீறு
பேச வினியது நீறு பெருந்தவத் தோர்களுக் கெல்லாம்
ஆசை கெடுப்பது நீறு அந்தம தாவது நீறு
தேசம் புகழ்வது நீறு திருவால வாயான் திருநீறே.

poosa iniyathu neeRu; puNNniyam aavathu neeRu;
pEsa viniyathu neeRu; peru:nthavath thOrkaLuk kellaam
aasai keduppathu neeRu; a:nthama thaavathu neeRu;
thEsam pukazhvathu neeRu; thiruvaala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash is pleasing to smear;
The Holy Ash is the embodiment of all virtuous acts;
The Holy Ash is sweet to speak about;
The Holy Ash annuls the desires of people trying great penance;
The Holy Ash grants the ultimate goal of human beings;
The Holy Ash is praised by all the countries;

The Holy Ash is from Him,
Who resides in the temple of Thiruvaalavaay [Madurai].

6

அருத்தம தாவது நீறு அவல மறுப்பது நீறு
வருத்தந் தணிப்பது நீறு வான மளிப்பது நீறு
பொருத்தம தாவது நீறு புண்ணியர் பூசும்வெண் ணீறு
திருத்தகு மாளிகை சூழ்ந்த திருவால வாயான் திருநீறே.

aruththama thaavathu neeRu; avalam aRuppathu neeRu;
varuththa:n thaNippathu neeRu; vaanam aLippathu neeRu;
poruththama thaavathu neeRu; puNNiyar pUsumveN neeRu;
thiruththaku maaLikai sUzh:ntha thiruvaala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash is the resource;
The Holy Ash cuts at the root of sufferings;
The Holy Ash calms the pains physical and mental;
The Holy Ash grants heaven;

The Holy Ash is appropriate for All;
The Holy Ash smeared by people of virtuous acts;

The Holy Ash is from Him,
Who resides in the temple of Thiruvaalavaay [Madurai],

Surrounded by beautiful mansions.

7

எயிலது வட்டது நீறு விருமைக்கு முள்ளது நீறு
பயிலப் படுவது நீறு பாக்கியமாவது நீறு
துயிலைத் தடுப்பது நீறு சுத்தம தாவது நீறு
அயிலைப் பொலிதரு சூலத் திருவால வாயான் திருநீறே.

eyilathu vaddathu neeRu; irumaikkum uLLathu neeRu;
payilap paduvathu neeRu; paakkiyam aavathu neeRu;
thuyilaith thaduppathu neeRu; suththama thaavathu neeRu;
ayilaip politharu sUlath thiruvaala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash destroyed three forts;
The Holy Ash is there for us in this birth and after;
The Holy Ash is practiced by smearing;

The Holy Ash our good fortune;

The Holy Ash is deters laziness;

The Holy Ash is the sacred;
The Holy Ash of Him,who has a trident shining with sharpness,
And resides in the temple of Thiruvaalavaay [Madurai],

8

இராவணன் மேலது நீறு வெண்ணத் தகுவது நீறு
பராவண மாவது நீறு பாவ மறுப்பது நீறு
தராவண மாவது நீறு தத்துவ மாவது நீறு
அராவணங் குந்திரு மேனி யால வாயான் றிருநீறே.

iraavaNan mElathu neeRu; eNNath thakuvathu neeRu;
paraavaNam aavathu neeRu; paavam aRuppathu neeRu;
tharaavaNam aavathu neeRu; thaththuvam aavathu neeRu;
araa vaNangku:n thiru mEni aala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash was adorned by the King RāvaNa;
The Holy Ash is to be meditated upon;
Holy Ash is the form of the parā sakthi;
The Holy Ash cuts of all sins;
The Holy Ash is the form of the ultimate reality;
The Holy Ash of Civaṉ in Ālavāy,

Who has on his holy form cobras which adore him.

9

மாலொ டயனறி யாத வண்ணமு முள்ளது நீறு
மேலுறை தேவர்கள் தங்கண் மெய்யது வெண்பொடி நீறு
ஏல வுடம்பிடர் தீர்க்கு மின்பந் தருவது நீறு
ஆலம துண்ட மிடற்றெம் மால வாயான் றிருநீறே.

maalodu ayan aRi yaatha vaNNnamum uLLathu neeRu;
mEluRai thEvarkaL thangkaN meyyathu veNpodi neeRu;
Ela udampidar theerkkum inpam tharuvathu neeRu;
aalama thuNda midattrem aala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash has the nature of

Not being known even to VishNu and Brahma;
The Holy Ash adorns the bodis of the celestials in the upper worlds;
The Holy Ash cures the bodily sufferings and bestow happiness;
The Holy Ash of Civaṉ in Ālavāy,

Who consumed the poison as nectar and retained it in his throat.

10

குண்டிகைக் கையர்க ளோடு சாக்கியர் கூட்டமுங் கூடக்
கண்டிகைப் பிப்பது நீறு கருத வினியது நீறு
எண்டிசைப் பட்ட பொருளா ரேத்துந் தகையது நீறு
அண்டத் தவர்பணிந் தேத்து மால வாயான் றிருநீறே.

kuNdikaik kaiyarkaL Odu saakkiyar kUddamung kUdak
kaN thikaip pippathu neeRu; karutha iniyathu neeRu;
eN thisaip padda poruLaar Eththu:n thakaiyathu neeRu;
aNndath thavar paNi:nthu Eththum aala vaayaan thiruneeRE.

The Holy Ash makes eyes of the Jains and Buddhists perplexed;
The Holy Ash is pleasant to meditate on;
The Holy Ash has greatness of praise by the worthy people of all eight directions;
The Holy Ash of Civaṉ in Ālavāy who is praised, and paid homage, by the celestials in heaven.

11

ஆற்ற லடல்விடை யேறு மால வாயான்றிரு நீற்றைப்
போற்றிப் புகலி நிலாவும் பூசுரன் ஞானசம் பந்தன்
தேற்றித் தென்ன னுடலுற்ற தீப்பிணி யாயின தீரச்
சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர் தாமே.

aattral adalvidai ERrum aala vaayaan thiru :neettraip
pOttrip pukali :nilaavum pUsuran gnaanasam pa:nthan
thEttrith thennan udaluttra theeppiNi aayina theerach
saattriya paadalkaL paththum vallavar :nallavar thaamE.

The said ten songs by

Gnana Sambandhan, the Brahmin resident in Pukali.
Praising The Holy Ash of Civaṉ in Ālavāy,

Who rides on virile deadly bull;
To cure the pyrexia of the King of Southern Tamil Nadu

For the clarity of the superior Saiva,

Whoever mastered the reciting are

Sure to attain goodness.

Last Updated on Thursday, 19 March 2015 22:20
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us