inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

அபிராமிபட்டர்

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

 

 

SCIENCE OF SAIVA SIDDHANDA

Knowing our roots is dedicated for the exposure, expression and explanation of our heritage, culture, wisdom, spirituality, religion, philosophy, language, literature and healing for a meaningful, integrated, sustainable, holistic, healthy lifestyle with respectful, un-exploiting relationship and interactions with our fellow humans, living beings, and mother nature in the name of ancient wisdom of Saiva Siddhanta, the conflict free faith, cosmic truth and lifestyle

Statement of Faith

 


 சைவத்தின் குரல் - voice of saivam


 தொடர்புகளுக்கு...

மெய்யகம் - The Temple of Truth

5633 Finch Ave East Unit  1

Scarborough, ON.  M1B 5K9

Canada

Email :       satsang@knowingourroots.com

 


 

 
 Jan 26th 2020
16:00  TO 18:30 EST 
Youth and Kids Classes 

 19:00 TO 21:30 EST 

 There is NO Satsang today ( Jan Sun 26th 2020)

 

 
சத்சங்கம் - வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்
 
 
 
 
 
 

 

Home
Soul in different states Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

­

   
   

 

Soul in different states

R. Lambotharan MD

ever at the service of the Guru

1. When the soul identifies itself with its gross body which is the transformation of pancha bhutas or five great elements of earth, water, fire, air and space, it identifies itself with them. In this state the soul is called bhutatma.

2. The soul identifies itself with the psychic faculties of mind, intellect, conscious and the sense of individual self in the process of various mental thought processes and expressions it is called antaratma (உள்ளம்) or the self within.

3. The same soul identifies itself with the tatwas or evolutes which are of subtle nature than the five gross elements,it is called tattvaatma or the self in the form of evolutes/ tatwas. Even among the tatwas/evolutes it gets the name with respect to the evolutes it identifies with.

4. The soul is called purusha when it experiences the world. Owing to the contact of worldly things, when it experiences pleasure, pain or indifference, it is called jivaatma or the living self. It is one of the two definitions of Atma as "sarvam aththi ithi Atma" means that which enjoys or eats everything is Atma.

5. The soul identifies itself with different deities and their respective mantras. When the soul is identified with the respective deity through its mantra and comes under its spell it is called mantraatma or the self of the spell.

In all these five states, the soul contacts itself and identifies with the things that are of different from it. When the soul identifies itself with the God by the demolition of alienness through non dual union with the God by means of Jnana, it is called Paramatma or the great self. The soul in this state knows everything as it is in non dual state with the God. This fulfill the second definition of Atma as "sarvam aagne ithi Atma" means which knows everything is Atma. This second definition of Atma fits for muktaanma, the liberated souls in nondual union with the God as well as for the God.

We have to apply appropriate interpretation for the term Atma in different places of vedic and upanishat verses. In some places it denotes the Supreme self, the God; in some places the liberated souls in non dual union with the God identifies itself as Him; and in other places soul with different affiliations and identities. Different interpretations exist in different spiritual traditions as outlined by their respective Guru lineage.

The above interpretation is as outlined in Saiva Siddhanta tradition as explained in Sarva Jnanottara Agama (The conclusion of all the wisdom) whichexplains the nature of the soul in different identities. This is also further explained in the Tamil Siva Jnana Bodham 6th Sutra 2nd Athikaranaand its commentary or Maha Bhasya by Sivagnana Swamikal.

bhutaatma bhuta samyogat tattvaatmaa tattva samsthitah

mantraatma mantra yogena antaraatma giraanvitah

bhoktaatu sukha duhkhaanaam prakrtistho gunaanvitah

jivastu jivanastesaa mebhirmuktah parastu sah

- sarvajnanottara agama, vidya pada,paramatma prakarana, 7th sloka

ஆன்மாவும் உபாதிபே தங்களினால் பூத

வான்மா, அந்தரான்மா, தத்துவான்மா, சீ

வான்மா, மந்திரான்மா, பரமான்மா வெனவே

ஆறு திறமாம், பரமான் மாவுக் கப்பால்

ஆன்மாவே றிலைபூத பரிணாமத் தாற்பூ

தான்மாவாஞ் சடமுயிரா னதிட்டப்ப தாகி

ஆன்மாவா னாதியைம்பூ தபீசதன்மாத் திரைகள்

மலிகரணத் திரயக்கூட் டுறவுசட மாமே

-சர்வஞானோத்தர ஆகமம் தமிழில், பாடல் 7

 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

அபிராமி பட்டர்

அபிராமிபட்டர்

Category
Home | About Us | Contact Us