inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home >> About Us
புட்ப விதியும் விலக்கும் Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

புட்பவிதி - உலக்கைதேய்ந்துஉளிப்பிடியானாற்போல.

வைத்தியகலாநிதி. லம்போதரன்

சைவசித்தாந்தபீடம்

கனடா.

வெள்ளைநிறப்பூவும்அல்ல; வேறெந்தமலரும்அல்ல

உள்ளக்கமலமடிஉத்தமனார்வேண்டுவது.

- மட்டக்களப்புசுவாமிவிபுலானந்தர்

Clean and fresh flowers with pure mind and love are the one for the worship is the message. This was distorted and misinterpreted later.

 

தருமைஆதீனத்தின்முதற்குரவரானஇல்லறஞானிகமலைஞானப்பிரகாசர்சைவஆகமங்களில்இருந்துதிரட்டியதகவல்களைக்கொண்டு16ம்நூற்றாண்டில்யாத்த 54 தமிழ்ப்பாடல்களால்ஆனதுபுட்பவிதிஎன்றநூல்.

 

பெருக்கமாமலர்களேனும்பிஞ்ஞகன்பிரியம்கூரான்,

சுருக்கமேஎனினும்ஐயா! தூய்மையேஅணையும்கண்டீர்,

உருக்கமும்இன்றிப்பூவும்உதகமும்பழுதேயானால்

அருட்கணும்உளவோ? கண்ணில்அருவருத்திடுவன்ஐயன்.

-புட்பவிதிபாடல் 50

வேடவடிவாய்ப்புலைச்சிஇடும்வில்வம்புனைந்து, சண்டாள

வேடஞ்சுமந்துசோமாசிவேள்வியகத்துவிடக்கேந்து,

வேடன்சுட்டசுடுகாட்டுவெந்தசாம்பல்மிசைந்தார்க்கும்,

வேடன்எச்சில்நுகர்ந்தார்க்கும்விதியால்ஒன்றைவிதிப்பாரா?

- புட்பவிதிபாடல் 36

குதிரைசிலந்திகழுகுஉடும்புகுரங்குநரிஈறுஎறும்புசிதல்

மதுவண்டுஅலவன்கரிஅரிமஞ்ஞைஎகினம்புறாஆந்தை

ததியெண்குஆமைமுயல்கோம்பிதத்தைகேழல்அருச்சிப்ப

விதியும்விலக்கும்கடந்தார்க்குவிதியால்ஒன்றைவிதிப்பார்ஆர்?

-புட்பவிதிபாடல் 35

என்றுதான்புட்பவிதிகூறுகின்றது.

 

“patram pushpam palam thOyam"

ஒருபூவாயினும்இலையாயினும், நீராயினும்கொடு- பகவத்கீதை

 

"யாவர்க்குமாம்இறைவர்க்குஒருபச்சிலை" - திருமந்திரம்

 

"புறம்பேயும்அரன்கழல்கள்பூசிக்கவேண்டின்

பூமரத்தின்கீழுதிர்ந்தபோதுகளும்கொண்டு" - சிவஞானசித்தியார்

 

புட்பவிதியில்கூறப்படும்விலக்கப்பட்டபூக்கள்வருமாறு:

எடுத்துவைத்தேஅலர்ந்தமலர், பழம்பூக்கள், மற்ற

எருக்கிலைஆமணக்கிலையினில்பொதிந்தபூக்கள்,

உடுத்தபுடைவையில், கரத்தில்அமைத்தநறும்பூக்கள்,

அடுத்தபுழுக்கடி, எச்சம், சிலந்தி, மயிர்உறுதல்,

அங்கையில்வைத்துஅங்கைகுவித்திடுதல், கங்குலில்தனிலே

எடுத்தமலர், நீரமிழ்த்தல், புறங்காட்டில்எய்தல்

எச்சில், குளியாதுஎடுத்தல்இழிபுஎனும்ஆகமமே.

- புட்பவிதிபாடல் 13

 

கங்குல் - இரவு; நீரமிழ்த்தல் - நீரிலேஅமிழ்த்திஎடுத்தபூ; புறங்காடு - சுடுகாடு; எச்சில் - ஆசௌசம்அல்லதுதொடக்கு.

எல்லாப்பூக்களுமேசிவனுக்குஉகந்தனவாதல்:

கூறும்பூஇங்குஇதுஎன்றுகுறிப்பார்உளரோ? குவலயத்தில்

நாறும்பூவும்தேவருக்காம், நாறாப்பூவும்தேவருக்காம்,

தேறும்பூவைஆகமத்தில்கரைகண்டவர்ஆர்? சிவன்முடிமேல்

ஏறும்பூவாய்வனத்தில்உள்ளஎல்லாப்பூவும்பயன்படுமால்.

- புட்பவிதிபாடல் 34

நாறும்பூ - நறுமணமுள்ளபூக்கள்; நாறாப்பூ - நறுமணம்இல்லாதபூக்கள்.

 

 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

Category
Home | About Us | Contact Us