inner page header

HINDUISM AS IT IS

 

அபிராமிபட்டர்

புட்ப விதியும் விலக்கும்

பஞ்சகோசங்கள்

தசவாயுக்களும்

பெருஞ்சாந்தி

சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்திகளும்

மறக்கொணா இருவர்

மணிவாசக அணியமுதம்

புதிய சைவ வினாவிடை

அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பிண்டத்திலும்.

சைவ மரபில் ஐயப்பன்

சரஸ்வதியந்தாதி

இந்து தர்மம்

அன்பே சிவம் ஆவது எப்படி

அன்னம் பாலிக்கும்

ஆகம வழிபாட்டில் மச்ச மாமிசங்கள்

ஆசமனம்- சைவ சித்தாந்தமே!

ஆத்மஜோதி எனது அறிமுகம்.......

ஏழரைச் சனியும் அட்டமத்துச் சனியும்

சிலந்தி அரசனான வரலாறு

சேவலும், மயிலும்!

பஞ்சாங்கம்

புராணக்கதைகள் புனை கதையா?

சைவம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

சிவ ரகசியம்

தலபுராண வரலாற்று உண்மைகள்

தலபுராண வரலாற்றுச் சான்றுகள்

தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கும் நற்கதி

கலைஞர்களை, கலைப் படைப்புகளை அளவிடும் அளவீடுகள்

காயத்திரி மந்திரத்தின் பொருள் விளக்கம்

விபூதி தரிக்கும் காலம்

விபூதி அணியும் முறை

சிவராத்திரி வகைகள்

நல்ல சோதிடர் யார்

சோதிடமும் பிராயச்சித்தமும்

தசாங்கம்

சைவத்தில் சோதிடம்

தீர்த்தம்

ஆன்மீக வழியில் தீக்ஷை அவசியமா?

உலக முடிவு 2012 இலா?

முத்திகள் பலவிதம்!

அஞ்சவத்தை

ஆரியமாயையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

கடவுளை அறிவது எப்படி?

சிவ யோகம்

பஞ்சப் பிரளயங்கள்

திதி

தமிழ் மாதங்கள்

தீபாவளித் திருநாள்

வருடங்களின் கணிப்பில் உள்ள பொத்தல்கள்

எமது புத்தாண்டு எப்போது?

தமிழ் வருடங்களின் கச்சிதமும் துல்லியமும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு

வேதம் அனைவருக்கும் பொது

அடியார் நிந்தை அரன் நிந்தையே!

நாலு வாக்கு

சிவஞானசித்தியார்

சாங்கோபாங்கம்

இறைவனுடைய சரீரங்கள்

புராணங்கள் பொய்யா?

மகேந்திர மலை

அக்கினிஹோத்திரம்

கடவுள் உண்டா? இல்லையா?

காலச் சக்கரம்

நாம் தமிழர்

பஞ்ச ஆசௌசங்கள்

அப்துல் கலாமும் யாழ்ப்பாணமும்

தமிழ் மரபில் மரணச் சடங்குகள்

 

 

 

 

Home
DevaaOochuhu Written by Administrator   
Created On: DATE_FORMAT_LC5
PDF Print E-mail

 

   
   

 

DevaaOochuhu

From Devi Mahaatmiya PURAANA

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ।

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥१॥
Namo Devyai Mahaa-Devyai Shivaayai Satatam Namah |
Namah Prakrtyai Bhadraayai Niyataah Prannataah Sma Taam ||1||

1.1: Salutations to the Devi, to the Mahadevi; Salutations Always to Her Who is One with Shiva the Auspicious One.
1.2: Salutations to Her Who is the Auspicious Primordial Source of Creation and Controller of Everything; We Bow Always to Her.

रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ।
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥२॥
Raudraayai Namo Nityaayai Gauryai Dhaatryai Namo Namah |
Jyotsnaayai Chendu-Ruupinnyai Sukhaayai Satatam Namah ||2||

2.1: Salutations to the Terrible, Salutations to the Eternal, the Shining One and the Supporter of the Universe.
2.2: Salutations Always to Her, Who has a Cool Brightness like the Moonlit Night, And the Radiant Form of the Moon, and Who is Joy Herself.

कल्याण्यै प्रणता वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः ।
नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥३॥
Kalyaannyai Prannataa Vrddhayai Siddhayai Kurmo Namo Namah |
Nairrtyai Bhuubhrtaam Lakssmyai Sharvaannyai Te Namo Namah ||3||

3.1: We Bow to Her Who is the Source of Welfare, Who is Great, Fulfilled and Abides as the Universe,
3.2: Salutations to Her Who is the Destroyer as well as the Prosperity which Supports the Earth and Who is the Consort of Shiva (in the Divine Play of Creation, Sustenance and Destruction).

दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ।
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः ॥४॥
Durgaayai Durga-Paaraayai Saaraayai Sarva-Kaarinnyai |
Khyaatyai Tathaiva Krssnnaayai Dhuumraayai Satatam Namah ||4||

4.1: (Salutations to) Durga, Who helps us in Crossing over the Difficulties and Dangers of Life and Who is the Essence of All Causes.
4.2: Salutations Always to Her, Who is Renowned and Widely Known Outside (in Creation) Just As She is Dark and Smoky and Difficult to perceive within.

अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः ।
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः ॥५॥
Ati-Saumya-Ati-Raudraayai Nataas-Tasyai Namo Namah |
Namo Jagat-Pratisstthaayai Devyai Krtyai Namo Namah ||5||

5.1: Salutations to Her Who is Extremely Gentle like the Moon and also Extremely Terrible like Rudra,
5.2: Salutations to the Devi Who is the Supporter of the Universe and Salutations to Her Who is the Creator of the Universe.

या देवी सर्वभुतेषु विष्णुमायेति शब्दिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥६॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Vissnnumaayeti Shabditaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||6||

6.1: To that Devi Who in All Beings is Called VishNumaaya,
6.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु चेतनेत्यभिधीयते ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥७॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Cetanety-Abhidhiiyate |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||7||

7.1: To that Devi Who in All Beings is Reflected as Consciousness,
7.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥८॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Buddhi-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||8||

8.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Intelligence,
8.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥९॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Nidraa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||9||

9.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Sleep,
9.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१०॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Kssudhaa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||10||

10.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Hunger,
10.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु छायारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥११॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Chaayaa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||11||

11.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Shadow,
11.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१२॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Shakti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||12||

12.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Power,
12.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१३॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Trssnnaa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||13||

13.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Lust,
13.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१४॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Kssaanti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||14||

14.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Forbearance,
14.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु जातिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१५॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Jaati-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||15||

15.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Genus,
15.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


या देवी सर्वभुतेषु लज्जारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१६॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Lajjaa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||16||

16.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Shyness,
16.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१७॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Shaanti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||17||

17.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Peace,
17.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१८॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Shraddhaa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||18||

18.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Sincerity,
18.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१९॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Kaanti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||19||

19.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Lovely Beauty,
19.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२०॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Lakssmii-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||20||

20.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Good Fortune,
20.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२१॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Vrtti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||21||

21.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Livelihood,
21.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२२॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Smrti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||22||

22.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Memory,
22.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु दयारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२३॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Dayaa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||23||

23.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Kindness,
23.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२४॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Tusstti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||24||

24.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Contentment,
24.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२५॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Maatr-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||25||

25.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Mother,
25.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

या देवी सर्वभुतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२६॥
Yaa Devii Sarva-Bhutessu Bhraanti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||26||

26.1: To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Delusion,
26.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भुतानां चाखिलेषु या ।
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः ॥२७॥
Indriyaannaam-Adhisstthaatrii Bhutaanaam Cha-Akhilessu Yaa |
Bhuutessu Satatam Tasyai Vyaapti-Devyai Namo Namah ||27||

27.1: (Salutations) To that Devi Who Governs the Faculty of Senses of Beings in All the Worlds,
27.2: Salutations to Her Who is the Devi Who Always Pervades all Beings.

चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२८॥
Citi-Ruupenna Yaa Krtsnam-Etad-Vyaapya Sthitaa Jagat |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||28||

28.1: (Salutations to Her) Who in the Form of Consciousness Pervades This Universe and Abides in It,
28.2: Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

Last Updated on Friday, 22 September 2017 00:50
 

EXPOSITION OF TRUTH

LALITHA SAHASRA NAMAM

DEVAA OOCHUHU

KANDHAR SASHTI KAVASAM

SAKALA KALA VALLI MALAI

VINAYAGAR AGAVAL

UPANISHATS

AGAMAS

CHRISTIANS ARE NOT UNDER ATTACK IN INDIA

BY 2050, INDIA TO SURPASS INDONESIA, WILL HAVE LARGEST MUSLIM POPULATION: STUDY

THE FUTURE OF WORLD RELIGIONS TO 2050

SOUL IN DIFFERENT STATES

SHIVA-PURAANAM

THIRU PALLI EZHUCHCHI

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

THE LORD'S NAME

THE HOLY ASH

18 MAHA PURANAS IN ENGLISH

VEDANTHAM Vs SAIVA BY R.NAMASIVAYAM

63 SAINTS

VALENTINE DAY - A SAIVA PERSPECTIVE

ABHIRAMI ANDHATHI

 108 NAMES OF DEVI DURGAA

 PORTRAIT OF A HELPER

WHY I AM NOT A CHRISTIAN

SIVA RATRI

WHAT ARE THOSE EIGHTEEN LANGUAGES?

SIVA JNANA BODHAM

SIVA JNANA SIDDHIYAAR

BRAHMANDA PURANAM

THAYUMANAVAR

YOGAR SWAMI

A CURIOUS COURT CASE

THE MAHA RISHI

RITUALS

BHIKSHA

BAGAVAT GITA

BHAJA GOVINDAM

BRAHMINS

THE CRY BABY

ARUKU

TEN STEPS

ANSWERS

SIVA LINGA

HINDU TIMELINE

அபிராமி பட்டர்

அபிராமிபட்டர்

Category
Home | About Us | Contact Us